site_location_alt
0882 50 45 70. Приятно пазаруване!
0882 50 45 70
site_location_alt

Общи условия за ползване на електронен магазин BeautyMagPro.com

 
 
I. ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ
 
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Бюти Маг Про” ЕООД, от една страна, и клиентите на платформа за електронна търговия beautymagpro, намираща се на уеб сайт https://beautymagpro.com/, от друга страна.
(2) Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Бюти Маг Про” ЕООД и общите условия за поръчка и закупуване на Стоки, както и ползване на услуги, предоставяни от Доставчика, като уреждат отношенията между Доставчика и всеки един от Клиентите.
(3) За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
 
1. Доставчик - „Бюти Маг Про” ЕООД, ЕИК 206300743, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1614, район „Овча купел”, ул. „Маджарица” № 34, представлявано от Управителя Цветелина Бориславова Маймарова, което притежава и администрира Платформата.
 
2. Платформа - платформа за електронна търговия, разположена на уеб базирания сайт: https://beautymagpro.com/ и всички негови подстраници. Платформата има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки на Доставчика и ползване на Услугите, предоставяни от Доставчика. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за Стоките и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, както и информация за предлаганите от Доставчика Услуги чрез Платформата. Клиентът има право за закупува Стоки чрез Платформата, респективно да ползва Услугите, предоставяни на Платформата, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените от Доставчика съответни изисквания за конкретните Стоки и Услуги. Стоките и Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят от Доставчика и не могат да бъдат изисквани от Платформата, от Клиент или от която и да е Трета страна.
 
3. Клиент – всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице или юридическо лице, или друго правно образувание, което посещава и/или използва Платформата на Доставчика по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки от нея, купува, връща Стоки и други. Клиентите - юридически лица  се представляват от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за Клиент - физическо лице или Клиент - юридическо лице или не е налице представителна власт по отношение на последните, нямат право да закупуват Стоки от Платформата и да ползват Услугите, предоставяни на нея. 
 
4. Профил – личният профил на Клиента на Платформата, който позволява на Клиента да прави поръчка на Стоки и да ползва Услугите, предлагани на Платформата и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и други). 
 
5. Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване на Платформата, правила за регистрация на Профил, поръчка, покупка и доставка на Стоки, правата и задълженията на Клиентите, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата. Настоящите Общи условия представляват договор между Доставчика и Клиента за покупко-продажбата на Стоки от Платформата на територията на Република България, с който Клиентът се задължава да заплати поръчаните Стоки и свързаните с тях услуги, който договор има правнообвързваща сила за Доставчика и Клиента на Платформата. Общите условия уреждат правата и задълженията на Клиентите и посетителите на Сайта. Страни по договора са Доставчикът, от една страна, и Клиентът, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат с, съгласен е с и приема настоящите Общи условия. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Клиентът декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента на Платформата представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Доставчика. Клиентът следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Платформата.
 
6. Стоки – артикули, публикувани на Платформата и предлагани за продажба от Доставчика чрез Платформата.
 
7. Услуги – изрично описани на Платформата услуги, свързани с продажбата на Стоки, даване на онлайн консултации от експерти, добавяне на коментари. 
 
8. Траен носител - означава всеки инструмент, който дава възможност на Клиентите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Клиента да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и Доставчикът, предоставил информацията, не може да я променя.
 
9. Страни - означава както Доставчикът, така и Клиентът.
 
10. Страна - означава Доставчикът или Клиентът. 
 
11. Трети страни/лица - означава всички други лица, организации и органи освен Доставчика и Клиента.
 
 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Бюти Маг Про” ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1614, район „Овча купел”, ул. „Маджарица” № 34;
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от Клиенти: град София, п.к. 1345, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, сграда Ентел, вх. 2, ет. 4;
4. Данни за кореспонденция: email: sales@beautymagpro.com, телефон: + 359 882 50 45 70;
5. Вписване в публични регистри: в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 206300743;
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДДС № 206300743;
7. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: град София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 Комисия за защита на потребителите:
Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата Ви.
Адрес: град София, п.к. 1000, пл. „Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
 
Чл. 3. Платформата e платформа за електронна търговия, достъпна на следния интернет адрес https://beautymagpro.com/ и всички негови подстраници. Платформата има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки от Доставчика. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за Стоките и възможност за Клиентите да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика чрез Платформата Стоки, както и информация за предлаганите от Доставчика чрез Платформата Услуги, които Клиентът може да ползва. Клиентите имат право за закупуват Стоки чрез Платформата, респективно да ползват Услугите, предоставяни на Платформата, при спазване от страна на Клиентите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените от Доставчика съответни изисквания за конкретните Стоки и Услуги, включително, но не само възможност:
1. Да извършат регистрация и създаване на Профил на Платформата;
2. Да преглеждат Стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на Стоките, предлагани на Платформата;
4. Да получават информация за нови Стоки, предлагани от Доставчика на Платформата;
5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на Платформата, достъпна в Интернет;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата в Интернет;
7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
 
Чл. 4. Доставчикът на Платформата организира доставката на Стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 
Чл. 5. (1) Клиентът сключва с Доставчика чрез използване на електронните средства на Платформата или друго средство за комуникация от разстояние договор за покупко-продажба на Стоките. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика на Платформата.
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на Стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на избраните и/или закупените от него чрез интерфейса на Платформата Стоки. Клиентът има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за предложение за сключване на договора с Доставчика чрез Платформата, както е описано по-долу в настоящите Общи условия.
(3) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените Стоки съгласно условията, определени на Платформата и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на Платформата за съответната Стока.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиентите Стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на Платформата и съгласно настоящите Общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на Стоките.
 
Чл. 6. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и/или изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиент на Платформата, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното имейл адрес и парола за достъп.
 
 
IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ НА ПЛАТФОРМАТА
 
Чл. 7. (1) Достъпът до Платформата е свободен, като за разглеждане, поръчка и закупуване на Стоки и ползване на другите Услуги, предлагани чрез Платформата, както и на пълните функционалности на същата, не се изисква регистрация в Платформата и създаване на Профил на Клиент.
(2) Регистрирането на Профил на Клиент е по желание на Клиента. Регистрацията на Профил на Клиент изисква попълването на формата за регистрация на Клиент на Платформата. Във формата за регистрация е необходимо Клиентът да посочи следните данни: (1) име и фамилия; (2) адрес на електронна поща (имейл адрес);
(3) парола за отдалечен достъп, определена от Клиента;
(4) телефонен номер;
(5) адрес за доставка и/или други изискуеми данни съгласно формата за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Доставчика. Преди да направи регистрация на Профил, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика.
(3) Клиентът може да създаде Профил на Платформата, като се легитимира чрез профила си във Facebook, като за целта Клиентът следва да натисне съответния бутон и да избере съответния профил от Facebook, който иска да използва за регистрацията на Профил на Платформата. Преди да направи регистрация на Профил, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика.
(4) С приемане на настоящите Общи условия лицата, извършили регистрацията, дават право на Доставчика и лица от неговия екип да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на лицето и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо.
(5) След попълване изцяло на задължителните данни във формата за регистрация на Платформата, съгласно ал. 2 на настоящия член, или след извършване на регистрацията, съгласно ал. 3 на настоящия член, Доставчикът изпраща потвърждение на Клиента по имейл на посочения от Клиента адрес на електронната поща за успешно извършване на регистрацията на Профила, както и изпраща линк за достъп до Профила на Клиента, който последният следва да активира, като влезе в Профила си чрез натискане на линка в изпратения имейл.
(6) За въведените лични данни се прилага Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика.
(7) След успешната регистрация и активация на Профил се създава Профил на Клиента, който може да достъпва в зависимост от начина на извършване на регистрацията или чрез въвеждане на посочените от него при регистрацията имейл адрес и избраната от него парола за достъп, или чрез профила на Клиента в Facebook, използван за регистрацията на Профил. След успешна регистрация Клиентът ще има възможност да промени данните, ако това е необходимо в предвидената за това секция в Профила си на Платформата.
(8) Когато Клиент създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на Доставчика, предоставена чрез Платформата. Преди да ползва услугите на Платформата, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за защита на личните данни на Доставчика. 
(9) С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че Клиентът е съгласен с Общите условия за ползване на електронен магазин beautymagpro.com, се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът за ползване на Платформата между Страните. С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрация, респективно, че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице, че има правомощията да закупува Стоки и използва Услугите, предлагани на Платформата, от името и за сметка на съответното юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
(10) Лицата, които не са навършили 18 години, нямат право да се регистрират и/или да закупуват Стоките, предлагани на Платформата.
(11) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Платформата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиент или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Доставчикът не може да достави Стоки и/или предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Клиента. 
(12) Доставчикът има право да откаже предоставянето на Услуги чрез Платформата, като откаже регистрация на Профил в Платформата или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил във всички случаи, при които Клиентът не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за ползване на Платформата (например е недееспособен, въвел е неверни данни, няма представителна власт или поради някаква друга причина няма право да използва Платформата или не изпълнява изискванията на закона, Платформата и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Трети страни във връзка с предлаганите на Платформата Стоки и Услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Клиента или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Клиента.
(13) Клиентът носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия  Профил. Клиентът се задължава да не предоставя данните за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай Клиентът отговаря за действията на това лице като за свои.
(14) Клиентът носи отговорност за попълнените и заявени от него данни и информация чрез Профила си на Платформата, както и за предоставените по телефона на  Доставчика, ако има такива.
(15) Клиентът се задължава да уведоми Доставчика при всяка промяна в данните, които е предоставил на Доставчика при регистрацията или на по-късен етап. При неизпълнение на това задължение, Доставчикът не носи отговорност за предоставяне на Услуги при използване на непълни или неточни данни, изпращане на поръчани Стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните чрез Платформата Стоки, както и на допълнителните разходи, претърпени вреди и пропуснати ползи на Доставчика.
(16) Във всички случаи Клиентът носи отговорност за плащането на всички поръчани чрез Платформата Стоки, както и за всякакви допълнителни разходи, претърпени вреди и пропуснати ползи, понесени от Доставчика и/или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Клиента или липса на последващо уведомление съгласно ал. 15 по-горе.
(17) Разпоредбите на настоящия раздел относно изискванията за лицата, които могат да регистрират Профил на Платформата, както и за задълженията, които възникват за Клиентите по повод на предоставяните данни и информация, се прилагат съответно и за всички случаи на поръчване чрез Платформата на Стоки от Клиент, който няма регистриран Профил на Платформата.
 
 
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ
 
Чл. 8. Клиентът може да използва интерфейса на Платформата, за да извършва поръчка и да сключва договори за покупко-продажба на Стоки с Доставчика на предлаганите от него на Платформата Стоки.
 
Чл. 9. Клиентът дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с договора за покупко-продажба на Стоки, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства на Платформата. Клиентът заявява и декларира, че за сключването на договора за покупко-продажба на Стоки и приемането на Общите условия не са необходими допълнителни действия и одобрения. Договорът за покупко-продажба на Стоки и Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
 
Чл. 10. (1) Клиентът извършва поръчка и сключва договор за покупко-продажба на избрани от него Стоки, предлагани на Платформата при следване на инструкциите на стандартната форма за поръчки на интерфейса на Платформата, към момента на поръчката, които инструкции могат да бъдат променяни от време на време и да включват следното:
1. Влизане в Платформата;
2. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика на Платформата Стоки и добавянето им към списък със Стоки за покупка или т.нар. количка чрез натискане на бутон “Купи”, който се намира до всяка налична Стока. Този бутон добавя избраната Стока в потребителската кошница, след което Клиентът има възможност да добави още продукти в нея чрез натискане на бутона “ОБРАТНО В МАГАЗИНА” или да продължи към завършване на поръчката чрез натискане на бутона “КЪМ ЗАВЪРШВАНЕ”;
3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Клиента като страна по договора;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката на поръчаните Стоки;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената на поръчаните Стоки;
6. Предоставяне на данни за издаване на фактура;
7. Поставяне на отметка на обозначеното за това място, че е запознат и е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за защита на личните данни на Доставчика;
8. Потвърждение на поръчката чрез интерфейса на Платформата.
(2) Поръчката чрез интерфейса на Платформата могат да извършват Клиенти, които имат регистриран Профил на Платформата, или Клиенти, които нямат регистриран Профил и използват формуляра за поръчка на Платформата като гост (т.нар Гост поръчка, съгласно чл. 11, т. 2 по-долу).
(3) За извършване на поръчка чрез интерфейса на Платформата, Клиентите следва да попълнят данните, описани в чл. 11, т. 2 по-долу, като в случай че Клиентът има  регистриран Профил на Платформата, адресът се попълва автоматично с адреса, който Клиентът е посочил при регистрацията на Профила.
 
Чл. 11. Клиентите могат да правят поръчки за закупуване и доставяне на Стоки, предлагани на Платформата, и без да имат регистрация на Профил на Платформата. В случай че Клиентът няма регистриран Профил, поръчката на Стоки може да бъде извършена по два начина, както следва:
 
1. Бърза поръчка - за да извърши поръчка на избрана през Платформата Стока, Клиентът прави заявка за поръчка чрез натискане на бутона “Бърза поръчка”, който се намира до всяка налична Стока на Платформата, като въвежда задължително телефонен номер за контакт с него и изпраща заявка за поръчка до Доставчика чрез натискане на бутона “Поръчай”. Клиентът има възможност да се откаже от изпращане на заявката за поръчка с натискане на бутона “Затвори”. С натискане на бутона “Поръчай” Клиентът изпраща заявката си поръчка на избраната от него Стока на Доставчика. Представител на Доставчика се свързва с Клиента на посочения от него телефонен номер в рамките на деня или на следващия работен ден (ако поръчката е направена в периода от 18:00 часа до 09:00 часа) след като Доставчикът е получил заявката за поръчка, за потвърждение на същата, и изисква от Клиента по телефон получаване на следната информация: (1) име и фамилия за Клиенти - физически лица или фирма (наименование) за Клиенти - юридически лица и име и фамилия на техния законен или упълномощен представител ; (2) телефон за контакт; (3)  адрес за доставка на поръчаните Стоки и други данни, в случай че такива са необходими на Доставчика, за да потвърди и изпълни поръчката. За Клиентите - юридически лица Доставчикът събира и данните, необходими за издаване на фактура. В случай че Клиентът - физическо лице изисква издаване на фактура за поръчаните Стоки, Клиентът има задължение да предостави на Доставчика своя единен граждански номер и постоянен адрес по лична карта. По време на разговора, Клиентът уведомява Доставчика за начина, по който ще извърши плащането на цената на поръчаните Стоки, както и за начина на доставка, съгласно настоящите Общи условия. Чрез Бърза поръчка може да се поръчва само по една Стока. За да се направи следваща поръчка е необходимо да се отвори нова страница със Стока.
 
2. Гост поръчка - за да извърши поръчка на избрани през Платформата Стоки Клиентът е задължително във формуляра поръчка да попълни следните данни за Клиента: (1) име и фамилия; (2) адрес на електронна поща (имейл адрес); (3) телефонен номер за контакт;  (4) адрес за доставка и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за поръчка на Платформата. В случай че Клиентът изисква издаване на фактура, е необходимо да посочи следните данни на отбелязването за това място във формуляра за извършване на Гост поръчката, а именно: три имена, ЕГН и постоянен адрес по лична карта за Клиенти - физически лица или фирма (наименование), адрес и ЕИК за Клиенти - юридически лица и име и фамилия на техния законен или упълномощен представител (МОЛ). При попълване на тези данни, не се създава Профил на Клиента на Платформата и в случай че Клиентът желае да направи последваща поръчка, той трябва да въведе горепосочените данни отново.
 
Чл. 12.      В случай че Клиентът извършва поръчка на Стоки без да има регистриран Профил на Платформата по един от начините, посочени в чл. 11, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика, с което се счита, че Клиентът е приел същите.
 
Чл. 13. (1) С попълване на данните си в Клиентската количка и след натискане на бутона "ПОРЪЧКА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ", с който Клиентът потвърждава поръчката, се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Стоки. С поръчката, Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната/ите Стока/и и се задължава да заплати цената ѝ/им, както и цената на доставката, ако такава се дължи. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен освен с Общите условия на Платформата, така и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил. Извършването на поръчката има характера на предложение за сключване на договор за покупко-продажба на Стоки от страна на Клиента.
(2) Доставчикът включва в интерфейса на Платформата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(3) Преди потвърждаване (завършване) на поръчката от Клиента чрез натискане на  бутона "ПОРЪЧКА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ", Клиентът има право чрез използване на предвидените на Платформата технически стъпки като натискане на бутон “Х”, “Отказ на поръчка” или друг аналогичен бутон, да откаже поръчката. 
 
Чл. 14. С изпращането на поръчката или заявката за поръчка при Бързата поръчка, съгласно чл. 11, т. 1, Клиентът разрешава на Доставчика да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, респективно заявка за поръчка.
 
Чл. 15. (1) След завършване на поръчката, извършена чрез формуляра за поръчка на Платформата от Клиент с регистриран Профил или от Клиент, който няма регистриран Профил и използва формуляра за поръчка на Платформата като гост (т.нар Гост поръчка, съгласно чл. 11, т. 2 по-горе), Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на посочения от Клиента имейл адрес на електронно съобщение (имейл), имащо характера на потвърждение за извършената поръчка, без неоправдано забавяне, след като Клиентът е направил поръчката. В случай че Доставчикът не изпрати такъв имейл, поръчката не се счита за приета от Доставчика, Доставчикът не се счита за обвързан от поръчката и няма задължение за доставка на поръчаните Стоки.
(2)  Договорът за покупко-продажба на Стоки се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Доставчика от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Доставчика, съгласно ал. 1.
 
Чл. 16. (1) При извършена заявка за поръчка на Стоки от Клиент чрез използване на функционалността на Платформата за Бърза поръчка и след потвърждение по телефона от Доставчика на същата, съгласно чл. 11, т. 1 по-горе, Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на посочения от Клиента имейл адрес на електронно съобщение (имейл), имащо характера на потвърждение за извършената поръчка без неоправдано забавяне, след като Клиентът е направил поръчката.
(2) Клиентът следва да изпрати в отговор на полученото от Доставчика електронно съобщение (имейл), съгласно ал. 1 на настоящия член, своето писмено съгласие за приемане на поръчката. Договорът за покупко-продажба на Стоки се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Доставчика от момента на получаване на писменото съгласие на Клиента, съгласно предходното изречение.
 
Чл. 17. В случай че не получи потвърждение на поръчката си, Клиентът може да се свърже с Доставчика, използвайки данните за контакт с него, посочени в настоящите Общи условия.
 
Чл. 18. Имейл за потвърждение се изпраща на имейл адреса, посочен от Клиента. В случай че Клиентът не е въвел валиден и верен имейл адрес, поръчката не може да бъде потвърдена и няма да се счита приета.
 
Чл. 19. Извършването на поръчка за закупуване на Стоки представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с плащане на цената за Стоките, в размера, при условията и съгласно сроковете, определени съгласно раздел VIII и раздел IX по-долу от настоящите Общи условия.
 
Чл. 20. При липса на наличност от дадена Стока или поради други причини Доставчикът си запазва правото да откаже поръчката или част от Стоките от поръчката без да дължи обезщетение на Клиента. Доставчикът може да уведоми Клиента за отказа или невъзможността да достави поръчаните Стоки на имейла или по телефон, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените Стоки – част от поръчката.
 
Чл. 21. Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени или предоставени данни при извършване на поръчката. При неправилно или невярно попълнени или предоставени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. 
 
Чл. 22. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в Платформата и данните, предоставени по телефона на Доставчика. В случай че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на Трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с Третото лице за цената на поръчаните Стоки. Клиентът  носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.
 
Чл. 23. Доставчикът има право да откаже доставка на поръчана Стока при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на съответната поръчана Стока (например е въвел неверни данни или не е навършил пълнолетие, или поради друга причина няма право да закупува Стоки от Платформата).
 
Чл. 24. Клиентът и всички лица, на които Клиентът е предоставил данните си за достъп до Профила си, носят отговорност за поръчките, направени чрез Профила на Клиента в Платформата. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил. Клиентът се задължава да не предоставя своя имейл адрес и/или парола за достъп на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на Стоките, поръчани от такова лице.
 
Чл. 25. Изображенията на Стоките в Платформата имат информативен и насочващ характер, като доставените Стоки могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат за цел да създадат представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при неточност и/или непълнота на изображенията и описанията на Стоките.
 
Чл. 26. Всички Стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата. Доставчикът не гарантира наличността на поръчаните Стоки, независимо, че дадена Стока е обявена на Платформата. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване Стока, Доставчикът може да се свърже с Клиента и да му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Стоки.
 
VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
 
Чл. 27. (1) Доставчикът и Клиентите сключват отделни договори за покупко-продажба на всяка една от Стоките, заявени от съответния Клиент, независимо че няколко Стоки са избрани с едно електронно изявление и от един списък със Стоки за покупка.
(2) Правата на Клиента, във връзка с доставените Стоки, се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена Стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите Стоки. В случай че Клиентът има качеството на Клиент по смисъла на Закона за защита на Клиентите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена Стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите Стоки, доставени на Клиента.
 
Чл. 28. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено Стоката, по отношение, на която упражнява правата.
 
 
VII. ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА ДОСТАВЧИКА
 
Чл. 29. Доставчикът има право да откаже да сключи договор и/или да приеме и/или изпълни поръчка от Клиент без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане на Клиента, когато:
1. Клиентът е некоректен;
2. информацията, предоставена от Клиента е непълна, невярна или невалидна;
3. действията на Клиента могат да увредят Доставчика или свързани с него лица;
4. поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики.
 
Чл. 30. Доставчикът има право да откаже доставката на поръчани Стоки, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
1. информацията, предоставена от Клиента е непълна или невярна;
2. действията на Клиента могат да увредят Доставчика;
3. Клиентът не е заплатил Стоки, закупени от Доставчика.
 
Чл. 31. Доставчикът има право да третира Клиент като некоректен и в случаите, когато:
1. е налице неспазване от страна на Клиента на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Доставчика;
3. са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Доставчика.
 
Чл. 32. Доставчикът може да не достави част или всички Стоки от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност, като в този случай Доставчикът не дължи обезщетение на Клиента. Доставчикът изпраща уведомление на имейла или уведомява Клиента по телефона за отказа или невъзможността да достави всички или част от Стоките, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените Стоки – част от поръчката.
 
 
VIII. ЦЕНИ
 
Чл. 33. Цените на предлаганите Стоки са тези, посочени на Платформата на Доставчика към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Доставчикът си запазва правото да получи от Клиента действителната цена на поръчаните от Клиента Стоки.
 
Чл. 34. С поръчката на Стоките Клиентът се задължава да заплати цената на Стоките и цената на доставката, отделно от цената на Стоките, когато такава се дължи съгласно настоящите Общи условия.
 
Чл. 35. Цените на Стоките са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност.
 
Чл. 36. Крайната дължима от Клиента сума представлява сбор от цената на всички отделни Стоки, които Клиентът е поръчал плюс цената за доставка, ако се дължи такава. 
 
Чл. 37. Стойността на разходите по доставката не е включена в цената на Стоките и се заплаща допълнително от Клиента. За покупки над определен размер, посочен на Платформата, Клиентът не дължи цена за доставка.
 
Чл. 38. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Платформата Стоки и/или цената за извършване на доставка, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.
 
Чл. 39. Доставчикът може да предоставя отстъпки за Стоките, предлагани на Платформата, съгласно изискванията на българското законодателство и правила, определени от Доставчика. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, промо кодове, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 
Чл. 40. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
 
IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 
Чл. 41. В случай че Клиентът изиска издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за закупена Стока, Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за целите на счетоводно отчитане на продажбата, съответно за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство при регистрирането на Профил на Платформата или при извършването на поръчка за закупуване на Стоки, когато Клиентът няма регистриран Профил, включително но не само единен граждански номер и постоянен адрес по лична карта.
 
Чл. 42. Ако Клиентът е заявил чрез Платформата, че желае да получи фактура, Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока. Фактурата включва цената на Стоките. Фактурата включва и цената на доставката, когато покупката е за сума, под определен размер, посочен на Платформата. В този случай доставката се заплаща от Клиента.
 
Чл. 43. Ако Клиентът е заявил чрез Платформата, че желае да получи фактура, Доставчикът изпраща фактурата на Клиента на имейла, посочен от Клиента или я качва в съответната секция в Профила на Клиента, в случай че последният има регистриран такъв. Доставчикът може да изпрати фактурата и заедно със Стоката/ите при доставката ѝ/им на Клиента. Когато плащането се извършва с наложен платеж чрез пощенски паричен превод на куриера, извършващ доставката на Стоките, куриерът издава и предава на Клиента разписка за пощенски паричен превод.
 
Чл. 44. Клиентът дължи плащане в срок до 3 (три) дни от поръчката на Стоките, когато плащането се извършва по банков път. Доставчикът издава фактура в срок до 5 (пет) дни от получаване на плащането, в случай че такава е изискана от Клиента или му се дължи по закон. Когато Стоките се заплащат по банков път, Доставчикът извършва доставка на Стоките само след получаване на плащане на пълния размер на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, ако се дължи такава. В този случай всички срокове за изпълнение на ангажиментите на Доставчика във връзка с продажбата и доставката на Стоките започват да текат от получаване на плащането на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, ако се дължи такава.
 
Чл. 45. Клиентът може да заплати цената на поръчаните Стоки като използва по свой избор една от следните възможности:
1. чрез банков превод;
2. с наложен платеж чрез пощенски паричен превод.
 
Чл. 46. Доставчикът има право да добавя начини за плащане чрез интеграция с Трети страни. Пълният списък на партньорите на Доставчика в това отношение можете да намерите на Платформата, включително в секцията Плащания в Профила на Клиента.
 
Чл. 47. Банковите сметки на Доставчика, по които следва да бъдат заплатени Стоките, са посочени в страницата за потвърждение на Платформата и/или в имейла за потвърждение на поръчката. 
 
Чл. 48.  Всички плащания се извършват само в български лева.
 
Чл. 49. Ако Доставчикът избере метод на плащане, включващ Трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава Трета страна. В този случай Клиентът се съгласява и приема правилата и политиките за ползване на услугите на Третите лица - партньори на Доставчика, чрез които се извършва плащането.
 
Чл. 50. Доставчикът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ Трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Доставчика.
 
Чл. 51. Когато Клиентът връща Стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху Стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 
Чл. 52. При плащане с банков превод на Клиента може да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция. 
 
Чл. 53. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на Трети лица във връзка с плащането, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Доставчикът да получи пълния размер на цената на поръчаните Стоки.
 
Чл. 54. Правото на собственост върху Стоките преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Доставчика. 
 
Чл. 55. Доставчикът има право да откаже доставката на Стока, когато Клиентът не е заплатил други Стоки, закупени от Доставчика, включително когато не е платена цената на самата доставка.
 
Чл. 56. Разходите за доставка се заплащат от Клиента, освен в случаите на доставка на Стоки над определена сума (посочена на Платформата), в който случай разходите за доставка се поемат от Доставчика. Цената на доставката, ако се дължи такава, се заплаща от Клиента заедно с цената на Стоките, вкл. и авансово и по банков път. 
 
Чл. 57. Когато доставката на Стоките се извършва със собствен транспорт на Доставчика, разходите за доставката се заплащат от Клиента на Доставчика по цени, определени от Доставчика.
 
 
X. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ
 
Чл. 58. Доставката на поръчаните Стоки се осъществява чрез следните способи по избор на Доставчика:
1. чрез куриерска услуга от Трето лице, избрано от Доставчика;
2. чрез собствен транспорт на Доставчика. 
 
Чл. 59. Доставките от Платформата се извършват на адреси само на територията на Република България.
 
Чл. 60. Доставката се извършва до първата входна врата на сградата, посочена като адрес за получаване.
 
Чл. 61. Преди изпращане на поръчаната Стока Доставчикът има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон и/или имейл адрес, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
 
Чл. 62. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
 
Чл. 63. Доставката се извършва от Доставчика след като Доставчикът е изпратил на Клиента електронно съобщение (имейл) с потвърждение за изпълнение и с информация за очаквана дата на експедиция, номер на товарителница, фактура и/или друга важна информация по преценка на Доставчика. До изпращане на имейл с потвърждение за изпълнение за Доставчика не съществува ангажимент за доставка на Стоките до Клиента. В случай че в информацията, изпратена от Доставчика до Клиента с потвърждението за изпълнение, са предвидени по-дълги срокове за доставка или за изпълнение на други задължения, както и ако са предвидени други условия, които трябва да бъдат изпълнение преди доставка на Стоките, макар да не са предвидени в настоящите Общи условия, тези срокове и/или условия ще обвързват Клиента и той се съгласява да бъде обвързан от тях.
 
Чл. 64. (1) Доставката, предлагана от Доставчика, е стандартна доставка, като Клиентът може да избере дали доставката да се извърши до офиса на куриера или до адреса на Клиента.
(2) Условия на Стандартна доставка: Доставката на поръчани Стоки на стойност над 79.00 лева (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента. Цената на доставката на Стоки на стойност на/под 79.00 лева (с ДДС) е в следните размери: (1) до офис на куриера - 3.90 лева (с ДДС) и (2) до адрес на Клиента - 5.90 лева (с ДДС). Срокът за изпълнение на доставката е от 2 до 5 дни (в зависимост от наличността в склада) с изключение на поръчките, направени петък след 15:00 часа, събота, неделя, почивни и празнични дни, където срокът може да е по-дълъг. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който Доставчикът е изпратил на Клиента имейл с потвърждение за изпълнението на поръчката, съгласно чл. 63. Пратките се доставят от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа. Възможни са изключения, при които срокът за доставка да е по-дълъг от 7 работни дни, а именно при специални поръчки и/или ако в интерфейсния модул за поръчка на Платформата са посочени по-дълги срокове за доставка под съответната опция за доставка. 
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката на поръчаните Стоки или част от тях, поради това че не разполага с поръчаните Стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми.
 
Чл. 65. Когато Клиентът е избрал плащане по банков път, срокът за доставка започва да тече след като Клиентът е заплатил пълния размер на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, когато Клиентът дължи плащане на доставката.
 
Чл. 66. При извънредни или непредвидени обстоятелства (включително, но не само при рязка промяна на метеорологичните условия, тежки метеорологични условия, пандемии, обявено извънредно положение с акт на държавен орган, невъзможност на куриер да извърши доставката или да достави Стоката навреме и др. обстоятелства по преценка на Доставчика) Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Клиента, без да дължи обезщетение на Клиента.
 
Чл. 67. Доставчикът изпраща Стоките на адреса, посочен от Клиента. 
 
Чл. 68. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Доставчикът ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати при получаване на поръчаните Стоки заедно с разходите за доставка на погрешно посочения адрес, ако първоначално са се дължали такива.
 
Чл. 69. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Стоката в този срок, то доставката се връща до офиса на куриера до поискване на Клиента, съответно се връща до офиса на Доставчика, като Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стока и не носи отговорност за забава или липса на доставка на Стоките. Клиентът може да потвърди желанието си да получи Стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
(2) Доставчикът или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят Клиента по телефон или имейл, ако се появят внезапни и/или непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
 
Чл. 70. Страните се съгласяват, че когато доставката се извършва от трето лице – куриер, при ненавременна доставката Доставчикът не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на Стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на Клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Доставчикът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена, доставена на грешен адрес от куриера и др.
 
Чл. 71. Детайлите по отношение на доставката на Стоките от куриер, включително, но не само тези относно срока на доставка, не представляват договорно задължение от страна на Доставчика и Клиентът няма право на обезщетение, в случай че датата, на която е било обявено от Доставчика, че ще достави Стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.
 
Чл. 72. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя на доставката, пратките се връчват на лице с месторабота или местоживеене на адреса или което се намира на адреса при доставката. Клиентът дава съгласието си закупените от него Стоки да бъдат предадени на такова Трето лице, което се съгласи да получи Стоката от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи и/или да заплати дължимите суми.
 
Чл. 73. При ненавременна доставката Доставчикът не дължи обезщетение или неустойка на Клиента.
 
Чл. 74. Поръчаната стока ще бъде подобаващо опакована, заедно с придружаващите я документи. 
 
Чл. 75. (1) Клиентът е длъжен да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването ѝ и да уведоми незабавно Доставчика в Платформата (на посочените в същата електронен (имейл) адрес, телефон или чат) при установени несъответствия, липси и повреди. При нарушения във външния вид на Стоката, възникнали при транспорта, Клиентът трябва да се обърне към куриера (доставчика) в момента на доставката, който трябва да състави и да предаде на Клиента протокол за увредена пратка.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика в Платформата съгласно ал. 1, се приема, че доставката е приета без възражения, като Клиентът губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни липси, дефекти или повреди. Рискът от загуба или повреда на Стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него Трето лице, различно от превозвача, приеме Стоките.
 
 
XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 
Чл. 76. Клиентът има право:
1. да ползва Платформата, докато спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия и заплаща надлежно и в срок указаните от Доставчика цени за закупуване на Стоки;
2. да се откаже от ползване на Платформата и от Услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време, като изтрие Профила си чрез избиране на функцията “Изтрий профила” или друга аналогична функция на Платформата. В този случай, Клиентът дължи плащане на всички поръчани от него Стоки, преди момента на отказ / изтриване / деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал да завърши поръчката за същите по реда на тези Общи условия.
 
Чл. 77. Клиентът разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 
Чл. 78. Клиентът разбира и се съгласява, че Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата или която и да е част от нея, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на Платформата, както и ако Клиентът не заплаща навреме поръчани Стоки, предлагани на Платформата, по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да преустанови предоставянето на Клиента на Услугите, да спре временно или за постоянно достъпа на Клиента до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Клиента временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Клиента. В този случай прекратяването на Услуги и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Доставчика, както и в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от Клиента или друг вид претърпени от Клиента или от Трети лица вреди под формата на претърпени загуби или пропуснати ползи.
 
Чл. 79. Клиентът разбира и се съгласява, че Доставчикът има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да спре временно или за постоянно достъпа на Клиента до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Клиента временно или за постоянно или да изтрие качената от Клиента информация на Платформата, в случай че по вина и/или вследствие действията на Клиента, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, Доставчикът бъде санкциониран от своите контрагенти или други Трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии или други подобни или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай,  Клиентът дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Доставчика във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Доставчика и Доставчикът не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на  Клиента .
 
Чл. 80. Доставчикът има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Стоките и Услугите, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиента вследствие на ограничаване или промяна на Стоките и Услугите, които Доставчикът предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XVII по-долу.
 
Чл. 81. Доставчикът може да включва към своите Стоки и Услуги и такива, предоставени от Трети страни. Доставчикът не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Клиента вследствие на проблеми със Стоките и Услугите от тези Трети страни.
Отговорност и задължения на Клиента
 
Чл. 82. При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Клиентът или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на Доставчика, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.
 
Чл. 83. Клиентът се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание: 
1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Клиентът или от която ползва Услугите или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни; 
2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;
3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза; 
4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;
5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;
6. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;
7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.
 
Чл. 84. Клиентът се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Клиенти, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Клиенти, посетители и други Трети лица.
 
Чл. 85. Клиентът се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.
 
Чл. 86. Клиентът се задължава да уведомява незабавно Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.
 
Чл. 87. Клиентът няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата и/или Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет. 
 
Чл. 88. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил или Платформата, в случай че няма регистриран Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Доставчика. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Клиента или през Платформата, с използването на данните на Клиента, са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички поръчани Стоки от негово име и за негова сметка.
 
Чл. 89. Когато Клиентът предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил  на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Доставчикаа за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Клиентът е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.
 
Чл. 90. Клиентът се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Доставчика или за Трето лице. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Клиентът дължи на Доставчика заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.
 
Чл. 91. Във всички случаи Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Доставчика, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Клиента, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправомерно, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание. При констатиране на такива действия Доставчикът има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Клиента до Профила му и/или Платформата временно или за постоянно без да дължи предизвестие или предупреждение и без да носи отговорност към Клиента за вреди или загуба на данни. Неправомерно ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на Платформата на Доставчика, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
 
Чл. 92. Клиентът няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Доставчика.
 
Чл. 93. Клиентът сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.
 
Чл. 94. При възникнал проблем с достъпа или ползването на Платформата Клиентът ще уведоми Доставчика на имейл адреса, публикуван в Платформата, или чрез контактната форма на Платформата. Доставчикът ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.
 
Чл. 95. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на Трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски права или други права върху интелектуална или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Отговорност и задължения на Доставчика
 
Чл. 96. Доставчикът няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Клиентът качва на Платформата, ако има такива, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
 
Чл. 97. Доставчикът не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, качени от Клиента на Платформата, както и за дейността на Клиента.
 
Чл. 98. Предоставяните от Доставчика Стоки и Услуги чрез Платформата не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Клиента и Доставчика и ползване на Услугите като цяло. 
 
Чл. 99.  Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Доставчика от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Доставчикът не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.
 
Чл. 100. С настоящото Доставчикът отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Платформата е съвместима с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Клиентът може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Доставчика. Освен това, Доставчикът отхвърля всякакви гаранции, че Платформата, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.
 
Чл. 101. Доставчикът не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчикаа. 
 
Чл. 102. Доставчикът осигурява разумна техническа защита на Платформата.
 
Чл. 103. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Доставчикът е длъжен да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Клиента. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Доставчикът съхранява данните и информацията на Клиента, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Доставчика или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 
Чл. 104. Неупражняването от Доставчика на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Доставчика. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство.
 
 
XII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 105. Клиентът разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за Клиента. Нито Доставчикът, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, случайни, косвени или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Доставчикът е бил информиран за възможността за такава вреда или не.
 
Чл. 106. Доставчикът не носи отговорност  за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения пред Клиента за:
1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Клиента, по причини, независещи от Доставчика;
2. Неспособност на Клиента да използва Платформата, по причини, независещи от Доставчика;
3. Претенции от Трети лица срещу Клиента при и по повод ползването на Платформата;
4. Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Клиента;
5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Клиента, включително при неспазване на настоящите Общи условия;
6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Доставчика;
7. Ако Клиентът не може да осъществи достъп до Платформата и ползване на Услугите, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 
Чл. 107. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните  от него Услуги.
 
Чл. 108. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Клиента или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Клиента до Профила му, Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Клиента и упражняване на свързани с това права на Доставчика.
 
Чл. 109. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него Услуги или за невъзможност за достъп на Клиента до Профила му, Платформата и/или Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, разпореждания на компетентните държавни органи, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Доставчикът ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.
 
Чл. 110. Доставчикът  не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него Услуги или за невъзможност за достъп на Клиента до Профила му, Платформата и/или Услугите при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Платформата, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Платформата и предоставяните чрез Услуги. Доставчикът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
 
Чл. 111. Доставчикът не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за закупуване на Стоки, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата, пандемии, обявено извънредно положение с акт на държавен орган и т.н. 
 
Чл. 112. Доставчикът не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена  при първа възможност, както и когато Клиентът е въвел неверни или погрешни данни или е ползвал Платформата без да спазва тези Общи условия, указанията на Доставчика  или разпоредбите на закона.
 
Чл. 113. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на Трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под Стоките, новините и статиите в Платформата.
 
Чл. 114. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на Трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.
 
Чл. 115. Във всички случаи отговорността на Доставчика, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена Стока, която същият не е получил по причини, за които Доставчикът виновно отговаря.
 
 
XIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕЛИТЕ
 
Чл. 116. Правилата на настоящия раздел XIII от настоящите Общи условия се прилагат единствено спрямо Клиенти, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на Клиентите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г., които се наричат в настоящия раздел Клиенти-потребители.
 
Чл. 117. (1) Основните характеристики на Стоките, предлагани от Доставчика в Платформата, са определени в профила на всяка стока в Платформата.
(2) Цената на Стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка Стока в Платформата.
(3) Стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на Стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиентите-потребители при избиране на Стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Клиентите-потребители посредством механизмите в Платформата.
(5) Информацията, предоставяна на Клиентите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата, преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Клиентите-потребители се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на Клиентите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Платформата или електронна поща.
 
Чл. 118. (1) Клиентите-потребители се съгласяват, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Клиенти-потребители договори за покупко-продажба на Стоки и тяхната доставка.
(2) Клиентът-потребител избира самостоятелно как (в зависимост от начините за плащане, посочени в Платформата) да заплати на Доставчика цената на поръчаните Стоки и цената за доставка на същите, ако се дължи такава. 
 
 
XIIIа. ПРАВО НА ОТКАЗ
 
Чл. 119. (1) Клиентът-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупко-продажба на Стоки  в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на доставената Стоката/ите от Клиента - потребител. 
(2) Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния стандартен формуляр за отказ от договора, достъпен също и на Платформата на Доставчика в секция “Отказ от поръчка”, като използването на този формуляр не е задължително:
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
До “Бюти Маг Про” ЕООД, ЕИК 206300743, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1614, район „Овча купел”, ул. „Маджарица” № 34, имейл адрес sales@beautymagpro.com, телефон +359 882 50 45 70
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……
(опишете подробно стоките и тяхното количество).
Дата на поръчка: …………………….……….(посочете датата на поръчка на стоките)
Дата на получаване:…………………...…..(посочете датата на получаване на стоката)
Име на Клиента: ………………………...……………………………(напишете името си)
Адрес на Клиента: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………....…………(напишете адреса си)
Електронен адрес (имейл) на Клиента: ………………… (напишете имейл адреса си)
Подпис на Клиента: ……………………………...….….…(ако формулярът е на хартия)
Дата на уведомяването: ……………. г.
(3) При попълване и изпращане на отказа по електронен път чрез имейл или чрез интернет страницата на Доставчика, Доставчикът незабавно изпраща на Клиента потвърждение за получаване на отказа му на Траен носител. 
(4) За да спази срока за отказ, Клиентът-потребител трябва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.
(5) За да упражни правото си на отказ, Клиентът-потребител трябва да уведоми Доставчика за своето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).
(6) Ако Клиентът-потребител се откаже от сключен договор, Доставчикът ще възстанови плащанията, които е получил от Клиента-потребител за закупената Стока, като Клиентът-потребител трябва да поеме разходите за връщане на Стоките в случай на упражняване правото на отказ. При връщане по куриера, който е доставил Стоката, цената на връщането е съгласно тарифата на куриера. Ако Клиентът-потребител избере друг начин за връщане, цената за връщането се определя съобразно начина, който е избрал Клиентът-потребител.
(7) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея;
2. за Стоки, чиито опаковки са били разпечатани;
3. за Стока с лош вид и/или нарушен търговски вид и видими следи от употреба;
4. за запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
6. за Стоки, изработени по поръчка на Клиента-потребител и/или съобразно неговите индивидуални изисквания.
(8) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Клиентът-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на Стоката. Когато информацията е предоставена на Клиента-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Клиентът-потребител има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора съгласно ал. 2 на настоящия член, който формуляр е достъпен и на Платформата.
(9) Когато Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Клиента-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента-потребител да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента-потребител при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за него. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Клиента-потребител. 
(10) Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Клиента-потребител.
(11) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиентът-потребител изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(12) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 9, освен в случаите, когато Клиентът-потребител организира сам и за своя сметка връщането на Стоките. 
(13) Клиентът-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика Стоки и да осигури запазването на тяхното качество, количество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(14) Когато Доставчикът не е предложил да прибере Стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента, докато не получи Стоките обратно във вида, описан по-долу, или докато Клиентът-потребител не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(15) Клиентът-потребител следва да върне Стоките на адрес: град София, п.к. 1345, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, сграда Ентел, вх. 2, ет. 4, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът-потребител изпрати или предаде Стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. В случай че Клиентът не изпълни задължението си за връщане на Стоката в посочения по-горе срок, без да уведоми Доставчика за евентуално забавяне и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(16) Независимо от горните хипотези, Клиентът-потребител се задължава да върне Стоката във вида, в който я е получил, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена целостта и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието, т.е. в търговски вид, който позволява последващата й продажба, в това число, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на Стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Клиента-потребител разходи за възстановяване на Стоката в търговски вид. 
(17) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Клиентът-потребител е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към Стоката, ако има такова, и има задължение да го върне.
 
 
ХIIIб. ЖАЛБИ ДО ДОСТАВЧИКА 
 
Чл. 120. (1) Клиентът-потребител има право да подаде жалба до Доставчика в електронна форма чрез формуляра за контакт на Платформата или на електронен адрес: sales@beautymagpro.com, както и чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Доставчика: град София, п.к. 1345, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, сграда Ентел, вх. 2, ет. 4. 
(2) Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Клиента-потребител, електронния адрес или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност. В случай че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Доставчикът може да се свърже с Клиента-потребител преди да вземе становище по жалбата или да попълни липсващите данни.
(3) Жалбата се подава в срок най-късно до 30 (тридесет) дни след настъпване на основанието за жалбата. Доставчикът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
(4) Доставчикът разглежда жалбата в рамките на 14 (четиринадесет) дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на електронния адрес или пощенския адрес, от които Клиентът-потребител е изпратил жалбата.
 
 
ХIIIв. РЕКЛАМАЦИИ
 
Чл. 121. (1) Клиентът-потребител има право да предяви рекламация към Доставчика, когато доставената Стока явно не съответства на поръчаната от него.
(2) Счита се, че Стоката отговаря на договора за покупко-продажба, когато:
1. притежава характеристиките, посочени на Платформата, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;
2. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Клиентът-потребител може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени  на Платформата.
(3) Рекламацията на Клиентска стока може да се предяви от Клиента до две години, считано от доставката на Стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Законовата гаранция в полза на Клиентите е две години, считано от доставянето на потребителската стока. 
(4) Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Доставчика чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: sales@beautymagpro.com, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Доставчика, посочен най-горе. Рекламацията може да се предяви и устно, за което се съставя протокол за рекламация. 
(5) При предявяване на претенция Клиентът-потребител трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща (имейл адрес). При подаване на рекламацията, Клиентът-потребител задължително връща за собствена сметка рекламираната Стока и прилага документите, на които тя се основава, включително: платежни документи, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката с договореното и други документи, подкрепящи и установяващи претенцията. За рекламирания недостатък, Страните подписват Констативен протокол, към който се прилагат снимки и мостри на рекламираните изделия. Когато доставката се извършва от куриер, протоколът следва да бъде подписан от Клиента и куриера, за да бъде разгледана рекламацията от Доставчика.
(6) При непостигане на съгласие между Доставчика и Клиента за съдържанието на протокола или за естеството на недостатъците, Страните ангажират независим експерт/експертна комисия.
(7) Доставчикът не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.
(8) Рекламации за липси и други явни недостатъци, включително повреди при транспортиране или доставка, могат да бъдат предявени писмено при приемане на стоките от Клиента-потребител, респективно не се приемат, ако не са направени в момента на доставката на Стоките. В противен случай, Стоките се считат за приети без възражения за липси и явни недостатъци. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Доставчикът може по своя преценка да замени Стоките с недостатъци, да допълни доставката с липсващите Стоки или да обезщети Клиента-потребител за недостатъците.
(9) Екипът на Доставчика ще разгледа надлежно подадените рекламации в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Клиента-потребител.
(10) В случай на констатирани недостатъци, когато на Клиента-потребител е доставена Стока, различна по вид от поръчаната, или доставената Стока не отговаря на договора за продажба и Доставчикът приеме рекламацията на Клиента, в срок до един месец от предявяване на рекламацията от Клиента-потребител, Доставчикът ще замени доставената Стока със Стока, която отговаря на направената от Клиента-потребител поръчка при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите. След изтичането на този срок Клиентът-потребител има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(11) Стоките, за които Доставчикът е приел рекламацията на Клиента-потребител, следва да се върнат на адреса на Доставчика за сметка на Клиента-потребител: град София, п.к. 1345, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, сграда Ентел, вх. 2, ет. 4, освен ако Доставчикът не посочи друг адрес. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Доставчика е за сметка на Клиента-потребител.
(12) Доставчикът няма да приеме рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако Стоката не бъде върната във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.
(13) Клиентът-потребител няма право на рекламация, ако несъответствието на Стоката с договора се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на Клиента-потребител, включително:
1. При неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на Стоките;
2. При неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение;
3. При неправилно или лошо съхранение или транспорт; 
4. При механични удари или друго външно влияние;
5. При опит за отстраняване на недостатъка самостоятелно или от Трето лице; 
6. При неправилно третиране или естествено износване;
7. При поправки или изменения върху фактурата или други документи, отнасящи се за Стоката;
8. Когато са правени неоторизирани модификации на Стоката;
9. Когато дефектите са настъпили вследствие на природни бедствия или други независещи от Доставчика причини;
10. Когато не бъдат спазени условията на настоящите Общи условия.
(14) Рекламацията за недостатъци на определена Стока не дава право на Клиентът-потребител да отказва последващи доставки или плащане на други Стоки към Доставчика по същото или друго правоотношение или поръчка.
(15) В случай на замяна на Стоки с недостатъци или плащане на обезщетение/връщане на суми по приети от Доставчика рекламации, Клиентът-потребител се задължава да върне на Доставчика Стоките с недостатъци, а Доставчикът определя разумен срок, в който да достави новите Стоки на Доставчика след получаване на Стоките с недостатъци от Клиента-потребител или да заплати съответната сума.  Доставчикът няма задължение да заменя Стоки или да заплаща суми, ако не получи преди това от Клиента-потребител Стоките с недостатъци.
(16) Срокът на годност на Стоките се осъществява съгласно посоченото в продуктовата страница на Платформата на съответната Стока, посоченото на опаковката на съответната Стока и изискванията на закона.
 
Чл. 122. Законова Гаранция - настоящият член се отнася само до Клиенти, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Всички представени на Платформата и/или продавани в Платформата Стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Тук може да получите информация за правата на Клиентите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
 
XIIIг. ОРГАН ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 
Чл. 123. По отношение на Клиенти, имащи качеството на потребители по Закон за защита на Клиентите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с договора за покупко-продажба на Стоки или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и след. и съгласно Закона за защита на Клиентите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и https://mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html). 
 
 
ХIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Чл. 124. (1) Вида на лични данни, които Доставчикът събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика, представляваща отделен документ. При извършване на регистрацията на Профил Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика. В случай че Клиентът извършва поръчка на Стока без да има регистриран Профил на Платформата, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика.
(2) Въведените от Клиентите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за защита на личните данни.
(3) При съгласие на Клиента с Политиката за защита на личните данни, Клиентът изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Клиента за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Клиента и на други основания, посочени в Политиката за поверителност (GDPR).
(4) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента или Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на Стоки, докато е налице регистрация на Клиента в Платформата.
(5) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Доставчика в Платформата. Клиентът има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по ал. 3 по предвидените в Политиката за поверителност (GDPR) начини.
 
Чл. 125. (1) Във всеки момент, Доставчикът в Платформата има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите имейл и парола за достъп, Доставчикът на Платформата има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: Платформата.
 
 
XV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
Чл. 126. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Платформата на Доставчика (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 
Чл. 127. Цялото съдържание на електронния магазин, разположен на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчика и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Доставчика и на императивните разпоредби на закона.

Чл. 128. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Доставчика и Доставчикът притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Доставчикът е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Доставчика е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Доставчика и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 
Чл. 129. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Клиента на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Доставчика или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Доставчика или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Доставчикът си запазва всички такива права.
 
Чл. 130. Клиентите получават само право да ползват Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.
 
Чл. 131. При копиране или възпроизвеждане на информация от Клиент вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Доставчикът има правото да претендира от този Клиент обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 
Чл. 132. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата на Доставчика.
 
Чл. 133. Клиентът няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да копира, съхранява, обработва, модифицира, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин програмния код, текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Доставчика.
 
Чл. 134. При създаването на Профил в Платформата Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, Стоките, продуктите или марките на Доставчика или Трети лица. 
 
Чл. 135. Търговските марки, използвани на Платформата, както и домейните с това наименование са собственост на Доставчика или същият има право да ги ползва. Използването на такава търговска марка, домейн или име, пряко или косвено без предварително писмено разрешение от Доставчика е забранено и се санкционира според закона.
 
Чл. 136. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Доставчикът има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Клиента и/или деактивиране на Профила му на Платформата, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Клиента, както и да иска от Клиента обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента. 
 
Чл. 137. (1) Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Доставчика и на другите Трети лица, съгласно настоящия раздел.
(2) Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Доставчика са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата и/или имат Профил, като при нарушение Доставчикът има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Третите лица.
 
 
ХVI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА
 
Чл. 138. Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните Стоки и Услуги.
 
Чл. 139. Доставчикът има право да преустанови предлаганите Стоки и Услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Доставчикът предупреждава Клиента чрез Платформата.
 
Чл. 140. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи на Клиентите.
 
Чл. 141. Доставчикът не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Доставчика.
 
 
ХVII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 
Чл. 142. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Доставчика едностранно и по всяко време. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ще уведоми Клиента по имейл или с нотификация чрез Платформата. Уведомяването се извършва в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промените.
(2) В случай че Клиент не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Платформата след влизане в сила на изменените и/или допълнени Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Доставчика и ползването на Платформата, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпрати писмено уведомление за това до Доставчика в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:
1.  след изричното му уведомяване от Доставчика в Платформата и/или по имейл и ако Клиентът не заяви в предоставения му едномесечен  срок от уведомлението, че ги отхвърля; или
2.  с изричното им приемане от Клиента чрез Профила му или интерфейса на Платформата.
(4) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика в Платформата, във връзка с изменението и допълнението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочен от Клиента при регистрацията на Профил или извършване на поръчка, в случай че Клиентът няма регистриран Профил на Платформата. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(5) Клиентът може да се откаже от посочения в ал. 2 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно ал. 1.
(6) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 2, както и ако извърши действия в Платформата или направи поръчки, или продължи да използва по друг начин Платформата, се счита, че е приел промените в Общите условия.
(7) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с поръчка за покупка на Стока, валидно подадена и потвърдена от Доставчика преди уведомлението за промяна на Общите условия, освен ако няма законова основание за прилагане на измененията със задна дата.
(8) За всички потвърдени от Доставчика поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на потвърждението. 
(9) Срокът на предизвестие, посочен в ал. 2, не се прилага в случаите, когато Доставчикът:
1. е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в ал. 2;
2. трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, Клиентите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.
(10) Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки за закупуване на Стоки.
(11) При всички случаи, изброени в този раздел, Доставчикът не носи отговорност за вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи на Клиента.
 
 
ХVIII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
Чл. 143. Доставчикът си запазва правото, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, да преустанови достъпа до предоставяните Услуги, включително достъпа до Платформата и възможността за закупуване на Стоки чрез нея. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Платформата си.
 
Чл. 144. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Доставчика по производство и/или доставка на Стоките, предлагани чрез Платформата или прекратяване поддържането на Платформата без Доставчикът да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Клиента.
 
Чл. 145. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати сключен договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Клиентът не може да претендира за разваляне на договор, ако несъответствието на Стока или предоставената Услуга с договора е незначително.
 
Чл. 146. Настоящите Общи условия и договора за покупко-продажба на Клиента с Доставчика в Платформата се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от Страните по договора;
2. по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата ;
3. при обективна невъзможност на някоя от Страните по договора да изпълнява задълженията си;
4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
5. в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, както и в другите предвидени в ЗЗП случаи на прекратяване и разваляне на договора за Клиентите-потребители;
7. в другите случаи, посочени в настоящите Общи условия.
 
Чл. 147. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие или уведомление и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Платформата в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
 
Чл. 148. Във всички случаи на прекратяване на договора Доставчикът има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Клиента от Платформата без да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Клиента.
 
Чл. 149. При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, с изключение на това, че Клиентът няма да бъде освободен от задължението си да заплати на Доставчика всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.
 
 
ХIХ. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА
 
Чл. 150. С попълването на данните и координати за връзка, Клиентът дава изричното си съгласие Доставчикът да ползва всички технически средства за комуникация с Клиента, за които Клиентът е посочил координати за връзка.
 
Чл. 151. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Доставчика да осъществи контакт с Клиента.
 
Чл. 152. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Клиента е български.
 
 
ХХ. УВЕДОМЛЕНИЯ
 
Чл. 153. Всички уведомления във връзка със съответния договор за покупко-продажба на Стоки и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата. 
Уведомления до Доставчика:
Адрес: пощенският адрес на Доставчика, посочен най-горе.
Имейл: имейл адресът на Доставчика, посочен най-горе.
Уведомления до Клиента: както е посочено в Профила на Клиента или в поръчката за закупуване на Стоки чрез Платформата, в случай че Клиентът няма регистриран Профил на Платформата.
 
Чл. 154. Клиентът приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Клиента: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
 
XХI.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
 
Чл. 155. Всички посетители на Платформата, независими дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Доставчика, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Доставчика или за Трето лице. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.
 
 
XХII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ
 
Чл. 156. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
 
XХIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
Чл. 157. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор (с изключение на паричните задължения), в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.
 
Чл. 158. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.
 
Чл. 159. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.
 
Чл. 160. Клиентът се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.
 
Чл. 161. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиента или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Клиента или друго лице. 
 
 
XХIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 
Чл. 162. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, включително Търговския закон и Закона защита на потребителите. Това се отнася и при ползване на Платформата от чуждестранни Клиенти. 
 
 
XХV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
 
Чл. 163. (1) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Доставчика;
2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Доставчика;
3. информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките и услугите, предоставяни от Доставчика;
4. наличност на стоките; 
5. опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката;
6. крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
7. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Доставчикът се задължава да достави стоките;
8. условията, срока и начина за рекламация и отказ;
9. периода, за който цената на стоките е в сила;
10. условията и срока на гаранцията/годността;
11. информация за контакт с Доставчика, включително по телефон и електронна поща;
12. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
13. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
14. съгласието на Клиента с настоящите Общи условия ще се съхранява в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Доставчика;
15. Договорът с Доставчика се сключва на български език;
16. Доставчикът е регистриран по ЗДДС.
(2) Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на Стоките.

Няма избрани продукти

Най-горе